Prawda i fałsz o dotacjach z UE*

Z funduszy przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA) Polska otrzymała ok. 6 mld euro, a w latach 2004-06 – ok. 10 mld euro. Łącznie w latach 2007-13 Polska ma otrzymać 91 mld euro dotacji:

1. Dotacje strukturalne – 59,5 mld euro (uwzględniając inflację – ok. 67 mld euro):

·        16 Regionalnych Programów Operacyjnych (15,9 mld euro),

·        Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,6 mld euro),

·        5 ogólnokrajowych programów operacyjnych:

Infrastruktura i Środowisko (21,3 mld euro),
Kapitał Ludzki (8,1 mld euro),
Innowacyjna Gospodarka (7 mld euro),
Rozwój Polski Wschodniej (2,2 mld euro),
Pomoc Techniczna (0,2 mld euro).

2.      Dotacje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (27 mld euro)

3.      Pozostałe: Strategia Lizbońska, ochrona granic, wymiar sprawiedliwości (4,5 mld euro)

I.                   Dotacje to koszty

1. Składka unijna Polski w latach 2007-13, zakładając roczny wzrost PKB na poziomie niecałych 5%, wyniesie 22 mld euro.

Na składkę składają się:

- opłaty rolne i cukrowe (75 proc. od wartości opłat rolnych i cukrowych pobranych przez państwa członkowskie),

- cła (75 proc. pobranych przez państwa członkowskie opłat celnych),

- wpłaty oparte na przychodach z tytułu VAT. Jako podstawa do naliczenia wpłaty służy całkowity przychód z tytułu VAT uzyskany przez państwo członkowskie, po podzieleniu przez średnioważona stawkę VAT. Do budżetu UE przekazuje się określony przez tzw. „jednolitą stawkę VAT” procent tej podstawy, lub – jeśli jest ona wyższa niż 50% DNB danego kraju – wartość określoną na poziomie 50% DNB.

- bezpośrednie wpłaty członkowskie liczone jako część Dochodu Narodowego Brutto – (uzupełniające źródło dochodów UE: państwa członkowskie płacą proporcjonalne do ich udziału w Dochodzie Narodowym Brutto Unii Europejskiej).

Dodatkowo wpłaty do Europejskiego Banku Inwestycyjnego osiągną kwotę 0,6 mld euro, co daje razem 22,6 mld euro, czyli 25% wartości wszystkich dotacji z UE w omawianym okresie.

2. Koszty biurokracji

Można rozróżnić 3 szczeble zarządzania dotacjami w Polsce:

-         instytucje zarządzające – MRR (5 komórek) (pracuje 550 urzędników i w 2006 r. miało budżet w wysokości 380 mln zł) + 16 urzędów marszałkowskich + Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-         instytucje pośredniczące – w zależności od programu, np. różni ministrowie (Środowiska, Transportu, Gospodarki, Kultury, Zdrowia, Nauki, Pracy i Polityki Społecznej, MEN, MSWiA), wojewódzkie urzędy pracy – 49

-         instytucje wdrażające (78), np. Agencja Rozwoju Przemysłu, PARP, GARR, MARR, NFOŚiGW, PAIiIZ, POT, kuratoria oświaty, ARiMR, Agencja Rynku Rolnego itp.

-         nowe instytucje, które mają szansę dołączyć do systemu, np. organizacje pozarządowe, agencje rozwoju, ośrodki wspierania przedsiębiorczości

Ponadto:

-         Instytucje Certyfikujące – oddzielna komórka w MRR + urzędy wojewódzkie

-         Instytucja Audytowa – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w ramach MF + Komitet Audytu i Kontroli Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w MRR

-         Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów; System Informatyczny Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, który do tej pory kosztował już ponad 12 mln zł, a mimo to nadal myli się w obliczeniach + ARiMR

-         Budżety ARiMR (posiada 16 Oddziałów Regionalnych i 314 Biur Powiatowych; do obsługi systemu IACS, który jest częścią WPR, znalazło zatrudnienie około 5 tys. nowych urzędników, a koszt budowy tego systemu w latach 1999–2005 wyniósł 4 mld zł) i ARR, których głównym zadaniem jest wdrażanie unijnej polityki rolnej, wynoszą łącznie 1,5 mld zł.

-         instytucje, agencje, firmy, które zajmują się przygotowaniem wniosków

-         urzędy samorządowe i firmy, które aplikują (w których zatrudnionych jest od kilku do kilkudziesięciu osób tylko do tego celu).

-         169 punktów informacyjnych o UE (nie licząc szkół, uczelni, urzędów, fundacji i stowarzyszeń, które zajmują się dotacjami niejako dodatkowo), w tym regionalne, powiatowe i gminne centra informacji europejskiej i 22 oddziały Europe Direct.

-         inne urzędy związane z UE: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, który w 2005 r. miał budżet w wysokości 65 mln zł; w sprawach związanych z UE zbierają się takie ciała, jak Komitet Europejski Rady Ministrów czy Komitet Integracji Europejskiej; eurodeputowani i innych urzędnicy delegowani do UE; biura poszczególnych województw w Brukseli.

W Polsce 1 urzędnik przypada na 1 milion euro unijnych funduszy, tymczasem UE zaleca, by na każdy milion przypadało 2,5 urzędnika. MRR przyjęło plan znacznego zwiększenia liczby urzędników, szkoleń oraz wynagrodzeń dla urzędników zajmujących się dotacjami. Chce zwiększyć zatrudnienie w urzędach wojewódzkich – z obecnych 1812 osób dziś obsługujących projekty unijne do ok. 2700 osób w 2008 r. oraz w urzędach marszałkowskich – z obecnych 1242 do ok. 4300 osób, czyli wzrost zatrudnienia o 130% (3054 → 7000). Np. Departament Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zatrudnia 47 osób.

Aby istniała możliwość absorpcji dotacji, na szczeblu krajowym zaistniała konieczność tworzenia programów typu Narodowa Strategia SpójnościNarodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-13, Strategia Rozwoju Kraju 2007-15, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-13 i Programy Operacyjne 2007-13. Dodatkowo na podstawie powyższych dokumentów samorządy wojewódzkie tworzą kolejną makulaturę w postaci wieloletnich planów, jak np. Zintegrowany Program Wojewódzki dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 przygotowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR musi przygotować i wysłać do rolników dokumenty i formularze o łącznej objętości 68 mln stron (pliki zajmują 6,5 tys. GB pamięci).

Urzędnicy na różnych szczeblach tam i z powrotem sprawdzają te same wnioski. Dla beneficjentów są tworzone informatory o dotacjach, np. MRR publikuje broszury, płyty CD, tworzy strony internetowe. Ministerstwo Gospodarki „w celu zapewnienia jak najlepszego przygotowania polskich beneficjentów do korzystania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności” uruchomiło Internetowy System Ewidencji Kart Projektów. Urzędy marszałkowskie wydają dokumenty typu Podręcznik wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, prognozy oddziaływania na środowisko RPO czy bazy projektów Partner. Organizuje się konferencje i konsultacje na poziomie województw i powiatów. Np. w województwie śląskim w ciągu 3 miesięcy odbyło się 41 spotkań dotyczących konsultacji RPO, podczas których 100-300 osób traciło po pół dnia.

A przecież centralne planowanie już w Polsce było przerabiane – z wiadomym skutkiem. Osoby tam pracujące (w wielu przypadkach wykształcone i inteligentne) mogłyby wykonywać pracę w sektorze prywatnym, dzięki której następowałby wzrost, a nie konsumpcja PKB. Szacuję wydatki na cele urzędnicze związane z obsługą dotacji unijnych na poziomie 7% (6,5 mld euro).

3. Koszt sporządzania projektów

Jak podał prezydent dużego miasta aglomeracji górnośląskiej koszt przygotowania jednego wniosku o dotację wynosi 100 tys. zł, więc średnio pochłania 15% wartości projektu, czyli w latach 2007-13 aż 13,5 mld euro zostanie wydane na samo przygotowanie projektów. Jak podała pani Grażyna Gęsicka, MRR, w ramach dotacji unijnych na lata 2004-06 zakwalifikowało się do tej pory 60 tys. projektów na 80% przyznanych środków.

Z praktyki Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-06, którego instytucją wdrażającą jest ARP, wynika, że odrzucanych jest 54% wniosków o dotację. Jeśli podobny odsetek wniosków o dotacje będzie odrzucanych w latach 2007-13, to koszt przygotowania odrzuconych projektów wyniesie 16 mld euro, czyli 17,5% całkowitej wartości wszystkich unijnych dotacji. Oznacza to, że w latach 2007-13 powstanie astronomiczna ilość 1,15 mln wniosków (ponad 200 stron każdy), z czego 530 tys. zostanie zrealizowanych, nie licząc 10 mln wniosków o płatności bezpośrednie dla rolnictwa (w każdym 25 załączników). Gdzie są ekolodzy? Nie protestują przeciwko wycinaniu lasów na te papiery? Anegdotyczne jest to, że wniosek może zostać odrzucony nawet za nieodpowiedni kolor długopisu użytego do podpisu.

Przygotowywanie wniosków o dotacje jest całkowicie nieproduktywne. Tony formularzy i dokumentów nie powodują zwiększania dochodu narodowego, a jedynie stratę czasu, surowców i pieniędzy.

4. Krajowe finansowanie

Ogromne są również koszty prefinansowania unijnych projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. W 2006 r. zostanie wydanych na ten cel 13,4 mld zł, z czego 30% nie zostanie zwrócone. Daje to wskaźnik 16% wartości całości funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dla Wspólnej Polityki Rolnej strata w prefinansowaniu wyniesie ponad 6% wartości unijnych funduszy dla rolnictwa. Biorąc pod uwagę te wskaźniki, w latach 2007-13 na prefinansowanie z polskiego budżetu zostanie bezzwrotnie wydanych 13% całości środków przekazanych z UE w tym okresie, czyli 12 mld euro.

Zgodnie z projektem Strategii Rozwoju Kraju, przygotowanym przez MRR, w latach 2007-13 Polska ze środków publicznych wyda na współfinansowanie dotacji unijnych 16,3 mld euro, czyli 18% wartości całkowitej tych dotacji. Pieniądze te będą pochodziły z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także Funduszu Pracy, PFRON i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodatkowo podmioty prywatne wydadzą na współfinansowanie projektów 19,9 mld euro, czyli 22% wartości unijnych dotacji w tych latach.

Nie można zapominać o fakcie, że zarówno już zadłużone gminy, jak i państwo nie mają pieniędzy na współfinansowanie i prefinansowanie niepotrzebnych projektów, na które zaciągają kolejne kredyty, jeszcze bardziej się zadłużając, tylko po to, by otrzymać dotację. Miasta i gminy (np. Poznań) wypuszczają obligacje komunalne, aby mieć pieniądze na współfinansowanie projektów. W ten sposób samorządy, mając już deficyty budżetowe, wpadają w niekończącą się spiralę zadłużeniową. W ramach funduszu PHARE przedsiębiorstwa, które chciały dostać dotację musiały obligatoryjnie zaciągać kredyty bankowe w określonej wysokości (np. w przypadku Funduszu Dotacji Inwestycyjnych – min. 25% inwestycji), co w skrajnej sytuacji mogło doprowadzić niektóre firmy do niewypłacalności i bankructwa. Ponadto dotacje są w rzeczywistości refundacjami. Całość inwestycji trzeba najpierw samemu sfinansować, a dopiero potem zwracana jest część kosztów inwestycji.

5. Podsumowanie kosztów

Po dodaniu wszystkich wydatków strony polskiej związanych z pozyskiwaniem dotacji w latach 2007-13 otrzymujemy kwotę w wysokości 106,8 mld euro, czyli 117,5% wartości wszystkich dotacji, które mają zostać przekazane Polsce z UE! Tak więc koszty poniesione przez polską gospodarkę i sektor publiczny o 17,5% przewyższają ten „ogromny deszcz unijnych pieniędzy”. Statystyczny Polak w latach 2007-13 wyda średnio 1606 zł rocznie tylko po to, aby otrzymać 1368 zł, czyli dołoży do interesu 238 zł rocznie! Tymczasem cała ta hucpa z dotacjami ma niezwykle silne przesłanie propagandowe: Unia za darmo rozdaje pieniądze. Temu celowi służą też tablice informacyjne umieszczane przy wszystkich inwestycjach współfinansowanych przez Brukselę.

Jednak to nie koniec złych wiadomości. Nie można przecież zapomnieć o wysiłku finansowym, związanym z przygotowywaniem się do integracji. W 2004 r. Polska musiała wpłacić do Europejskiego Banku Centralnego ponad 20 mln euro. Z kolei jak poinformował Radosław Żołnierzak, członek zarządu PKP, firma szacuje na 25 mld zł koszt działań przygotowawczych, które wynikają z wejścia Polski do UE. Pełnych wydatków wynikających z integracji chyba nikt do tej pory dokładnie nie policzył. Niektóre kalkulacje podają, że koszty dostosowania polskich przedsiębiorstw i administracji do prawa i standardów UE pochłonęły 15 mld euro w ciągu 15 lat. Samo Ministerstwo Środowiska szacowało, że w latach 2000-10 Polska ze środków krajowych wyda na ochronę środowiska w związku z przystosowywaniem się do wymogów Unii 30 mld euro, czyli więcej niż połowa rocznego budżetu. Jak powiedział komisarz Gunter Veheugen, przestrzeganie unijnych regulacji kosztuje przedsiębiorców 600 mld euro rocznie. Jeśli przyjąć, że Polska wytwarza 2% PKB UE, to radosna twórczość unijnych biurokratów kosztuje polskich przedsiębiorców 12 mld euro rocznie. Niewielką sumą przy tym jest 19 mln zł, które Polska musi wydać na wprowadzenie nowych paszportów biometrycznych, aby były one zgodne z odpowiednią dyrektywą UE. A ile kosztowała polskiego podatnika propaganda przed unijnym referendum?

Należy mieć również na uwadze możliwości nakładania kar finansowych na Polskę, w przypadku niestosowania się do unijnych, często bzdurnych przepisów (wg stanu na koniec stycznia 2007 r. Polska przekroczyła terminy wdrożenia 27 dyrektyw). Już w 2006 r. nasi rolnicy zapłacą Unii 89 mln zł za pracowitość i efektywność, a konkretnie za przekroczenie absurdalnego limitu produkcji mleka. To doprawdy chichot historii, znaleźć się w towarzystwie, które karze za wydajność, a nie za lenistwo i nieróbstwo. Jakie to demoralizujące! Tymczasem Polsce grozi również kara za „niezharmonizowanie” podatków w kwestii wysokości VAT-u na pieluchy dziecięce, który powinien zostać podwyższony z 7% do 22%. Należy pominąć milczeniem fakt, że jeśli władze na szczeblu międzynarodowym zajmują się pieluchami dla dzieci (i oscypkami), to świadczy to o całkowitej degrengoladzie cywilizacyjnej. Z biegiem czasu tych niedorzecznych kar z pewnością będzie coraz więcej.

Bilans dotacji unijnych w latach 2007-13

Lp.

Pozycja

mld euro

% dotacji

I Dotacje z UE

91

100

1. Fundusze strukturalne i spójnościowe

59,5

65,5

2. Dotacje do rolnictwa

27

29,5

3. Pozostałe

4,5

5

II Wydatki po stronie polskiej

106,8

117,5

1. Składka unijna

22,6

25

2. Koszty biurokracji

6,5

7

3. Koszty przygotowania wniosków przyjętych

13,5

15

4. Koszty przygotowania wniosków odrzuconych

16

17,5

5. Prefinansowanie projektów

12

13

6. Współfinansowanie ze środków publicznych

16,3

18

7. Współfinansowanie ze środków prywatnych

19,9

22

III Bilans

-15,8

-17,5

Obliczenia własne przy założeniach, że kurs euro jest na poziomie 4 zł i że dotacje zostaną wykorzystane w 100%, co jest w praktyce niemożliwe, czyli sytuacja będzie jeszcze bardziej niekorzystna dla Polski.

II. Dotacje to ingerencja w rynek

Ogółem unijny rynek wewnętrzny regulowany jest 1634 dyrektywami i 602 rozporządzeniami. Opisują one w najdrobniejszych szczegółach funkcjonowanie czterech fundamentalnych swobód UE: przepływu osób, towarów, kapitałów i usług.

1. Dotacje spowodują uzależnienie polskich przedsiębiorstw od unijnej biurokracji. Dr Mariusz Salamon w materiałach szkoleniowych dla polskich przedsiębiorców pod tytułem „Dotacje unijne dla firm” pisze: „jeśli o coś prosisz będziesz uległy wobec tego, kto daje, musisz zaaprobować jego system, określony schemat działania” i ostrzega: „niepokorni nie dostaną nic”. Według autora UE rozdaje pieniądze, bo załatwia własne interesy: „chce opanować rynek, a żeby był podatny, trzeba weń zainwestować, urobić sobie konsumentów i uczynić ich podatnymi na wpływ unijny (dając pieniądze, narzędzia, pracę)”. W zamian za swoje pieniądze Unia oczekuje „uzależnienia rynku i ustrukturyzowania go w sposób, który ułatwi jej penetrację; wdzięczności potencjalnych konsumentów (a aktualnych beneficjantów); społeczeństwa bardziej konsumpcyjnego (nazywa się je demokratycznym)”. Firmy przez 5 lat nie mogą zmienić typu produkcji, na który otrzymały dotację.

2. Inwestycje za państwowe pieniądze są zwykle nietrafione. Gdyby były one opłacalne to prywatni przedsiębiorcy, wietrząc możliwość zysku, dużo wcześniej sami podjęliby ryzyko danej inwestycji. – Środki unijne uzyskują te projekty, które są najsprawniejsze formalnie, a nie te, które mają największą wartość merytoryczną – powiedziała Marzena Chmielewska, przedstawicielka PKPP „Lewiatan”. Jak twierdził Krzysztof Dzierżawski, „nagromadzenie inwestycji chybionych jest najczęstszą przyczyną kryzysów gospodarczych”. Tymczasem dotacje powodują marnotrawstwo na wielką skalę. Doskonałym przykładem są choćby oczyszczalnie ścieków wybudowane w Belgii, Hiszpanii czy Włoszech za pieniądze z Brukseli: nie odpowiadają wymaganym normom, są za małe lub za duże w stosunku do potrzeb, nie są w ogóle używane z powodu braku przyłączy do sieci kanalizacyjnych lub energetycznych, budowa przedłuża się o wiele lat, koszty inwestycji wzrastają o kilkaset procent. Jak twierdzą niemieccy autorzy książki „Banany dla Brukseli”: „wyniki kontroli pewnych badań pokazują, że środki publiczne obciążające podatników w UE i państwach członkowskich są błędnie inwestowane”. Ponadto jak twierdzi amerykański ekonomista Henry Hazlitt, skutkiem subwencji jest to, „że kapitał i pracę wyprowadza się z przemysłów, w których mogą pracować bardziej wydajnie, a kieruje do przemysłu, w którym są mniej efektywne. Wytwarza się mniej bogactwa. Przeciętny standard życia obniża się w porównaniu z tym, jaki byłby możliwy”.

3. W Polsce w dużej mierze beneficjentami unijnej pomocy są podmioty publiczne, takie jak jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki, urzędy państwowe, np. ministerstwa czy urzędy pracy, szkoły wyższe, agencje rozwoju regionalnego, w których swoje udziały mają jednostki samorządu terytorialnego, państwowe agencje czy spółki skarbu państwa. Jest to wyraźny sygnał, że to właśnie urzędnicy, a nie podmioty prywatne, powinny się zajmować inwestycjami, mimo oczywistych wad takiego rozwiązania. Według prawa sformułowanego przez amerykańskiego profesora Emmanuela Savasa „sektor prywatny jest zawsze dwa razy tańszy niż sektor publiczny przy wykonywaniu tych samych prac w służbie publicznej”.

4. Dotacje do inwestycji mogą powodować zmianę istoty samej inwestycji. Gdyby nie istniały fundusze, to prywatni przedsiębiorcy lokowaliby swoje pieniądze w inne przedsięwzięcia, prawdopodobnie bardziej efektywne i produktywne. Jak uważają analitycy ekonomiczni z holenderskiego Tinbergen Institute fundusze unijne są inwestowane w specyficzne projekty, takie jak zwiększanie wartości kulturalnych czy środowiskowych, które niekonieczne powodują wzrost gospodarczy. Ponadto, podobnie jak różnorakie ulgi i odpisy podatkowe, państwowe fundusze nakłaniają firmy do kupowania konkretnych, niekoniecznie potrzebnych produktów.

5. Możliwość otrzymania dotacji opóźnia proces inwestycyjny. Samo opracowanie projektu nadającego się do dofinansowania może zabrać nawet kilkanaście miesięcy. Natomiast jak twierdzi Jerzy Kędzierki, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, „od złożenia wniosku do wypłacenia pieniędzy [z funduszu ISPA] mijają średnio trzy lata”. Zaś według ekspertów Komisji Europejskiej jest jeszcze gorzej: „przygotowywanie wielu programów ciągnie się latami”. Samą inwestycję można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, co następuje po zatwierdzeniu wniosku o udzielenie dotacji wraz z tzw. studium wykonalności projektu. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie zostają zwrócone.

6. Firmy, które będą otrzymywały unijne dotacje będą stanowić nieuczciwą konkurencję wobec firm nie dotowanych, co pogorszy wyniki tych drugich, a może nawet spowodować wiele bankructw. Dzieje się tak dlatego, ponieważ dotowane przedsiębiorstwa mając niższe koszty działalności, mogą oferować swoje produkty i usługi po niższych cenach. Mechanizm ten działa podobnie jak w specjalnych strefach ekonomicznych, gdzie firmy są zwalniane z podatków dochodowych czy od nieruchomości. Niestety specjalne strefy ekonomiczne rozwijają się kosztem reszty kraju. Przedsiębiorcy przenoszą swoją działalność z innych rejonów do strefy, gdzie tworzą nowe miejsca pracy, równocześnie likwidując je gdzie indziej. „Transfer publicznych pieniędzy do przedsiębiorstw, zarówno publicznych jak i prywatnych, narusza fundamentalną zasadę równej konkurencji i w efekcie obniża efektywność alokacji kapitału” – napisano w „Czarnej liście barier dla przedsiębiorczości 2003” przygotowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych. Należy zaznaczyć, że jakiekolwiek dotacje nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem. Subsydia utrudniają rozwój wolnej konkurencji, ponieważ przedsiębiorstwa wolą walczyć o państwowe dofinansowanie niż z konkurentami na wolnym rynku, co pogarsza jakość ich usług i wyrobów oraz zwiększa cenę.

III. Dotacje to wywiad gospodarczy

We współczesnym obrocie gospodarczym pierwszorzędną rolę odgrywa informacja. Wywiady gospodarcze zarówno krajów jak i poszczególnych przedsiębiorstw poszukują m.in. danych o kondycji ekonomicznej firm, ich osiągnięciach technicznych, planowanych działaniach. Na tej podstawie podejmowane są strategiczne decyzje gospodarcze zarówno zarządów firm konkurencyjnych jak i podmiotów publicznych zajmujących się sprawami gospodarczymi. Tymczasem wystarczy bliżej przyjrzeć się wnioskom o dotacje z Unii Europejskiej dla podmiotów gospodarczych i załącznikom do tych wniosków, a oczywiste staje się, że cała ta hucpa z systemem dotacji unijnych służy oprócz propagandy głównie jednemu celowi: jest to najzwyczajniejsze szpiegostwo gospodarcze.

Większość z tych bardzo szczegółowych informacji w normalnych wolnorynkowych warunkach nigdy nie są przez firmy przekazywane podmiotom zewnętrznym, szczególnie jeśli chodzi o ich planowanie inwestycyjne, prognozowanie swoich dochodów, zysków, zatrudnienia czy zwiększenia produkcji a także danych technicznych czy informacji o dostawcach i swoich klientach. Dzięki marnym ochłapom w postaci dotacji Bruksela wszystkie te informacje otrzymuje jak na tacy. Nie musi wydawać pieniędzy na opłacanie drogiego wywiadu gospodarczego, bo wszystkie informacje, jakie potrzebuje otrzyma dobrowolnie, bez specjalnych trudności i bez narażania się na jakiekolwiek oskarżenia o niecne zamiary. Z pewnością są one bazowane w jakimś centralnym systemie komputerowym, aby przedstawiały pełny obraz gospodarki kraju i pomagały w planowaniu i podejmowaniu strategicznych decyzji odnośnie aktualnej polityki gospodarczej realizowanej przez władze w Brukseli.

Jakich informacji domagają się zatem brukselscy urzędnicy od naiwnych polskich przedsiębiorców chcących otrzymać jałmużnę z kasy Unii Europejskiej? Praktycznie na każdy temat dotyczący tych firm oraz ich otoczenia rynkowego. Przede wszystkim informacje o firmie składającej wniosek – zarówno o obecnej jak i przeszłej oraz przede wszystkim przyszłej działalności. Odnośnie aktualnej działalności są to następujące dane:

1.      informacje ogólne o firmie

2.      przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych

3.      dane produkcyjne: wielkość produkcji w ostatnim r. obrotowym w ujęciu ilościowym i wartościowym z uwzględnieniem grup produktów i usług; struktura sprzedaży krajowej i eksportowej; szacunkowy udział w rynku, poziom sprzedaży dóbr i usług  z uwzględnieniem udziału w przychodach ogółem

4.      zasoby techniczne z uwzględnieniem rodzajów maszyn i urządzeń, r. produkcji i szacunkowej wartości

5.      zaplecze materiałowe i warunki lokalizacyjne

6.      zasoby osobowe: personel firmy oraz kadra kierownicza wraz z takimi informacjami jak wiek poszczególnych osób, wykształcenie, doświadczenie i stanowisko pracy

7.      dane finansowe: bilans z ostatnich dwóch lat, rachunek zysków i strat

Na temat przyszłej działalności firmy we wniosku o dotację koniecznie należy przedstawić:

1.      bilans na 6 kolejnych lat, prognozowany rachunek zysków i strat na 6 lat, prognoza rachunku przepływów środków pieniężnych na najbliższe 6 lat

2.      prognozowane przychody z działalności wnioskodawcy ze sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów w ciągu następnych 6 lat od daty ubiegania się o dotację nie związane z projektem

3.      koszty wnioskodawcy nie związane z realizacją projektu na kilka lat do przodu

4.      cena produktu wnioskodawcy i prognoza sprzedaży w ciągu najbliższych 5 lat

5.      likwidacja i tworzenie nowych miejsc pracy z podziałem na kobiety i mężczyzn

6.      opis planowanej działalności inwestycyjnej wnioskodawcy na 6 lat do przodu wraz z jej wartością w poszczególnych latach (w tym m.in.: specyfikacje techniczne maszyn i urządzeń, procesy techniczne produkcji, planowane efekty inwestycji, wskazanie wszystkich planowanych nakładów inwestycyjnych).

7.      ocena ewentualnego wpływu projektu na środowisko naturalne

Oprócz powyższych danych wnioskodawca musi zawrzeć w swoim projekcie także informacje na temat firm, z którymi współpracuje:

1.      aktualne i potencjalne źródła zaopatrzenia, procentowy udział różnych dostawców, ich wady i zalety

2.      charakterystykę warunków rynkowych, w których działa wnioskodawca oraz kształtowanie się rynku po otrzymaniu dotacji przez wnioskodawcę: określenie rynku, informacje o klientach i ich struktura, oczekiwania i potrzeby klientów, gdzie wzrasta popyt a gdzie maleje

Konieczne są również dane na temat firm konkurencyjnych wobec przedsiębiorstwa wnioskodawcy, takie jak: ich rynek, porównanie ofert z ofertami konkurencji, ocena konkurencji, porównanie siły rynkowej odnośnie jakości, ceny, reklamy, promocji, potencjału finansowego, grup klientów; reakcja konkurencji na uruchomienie projektu wnioskodawcy.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawiania rocznych i końcowych raportów monitoringowych oraz raportów wykonawczych, dzięki czemu urzędnicy są szczegółowo poinformowani, co się dalej dzieje z firmą podczas i po zakończeniu inwestycji.

Ponadto wnioskodawca musi podpisać zobowiązanie do umożliwienia uprawnionym osobom wizytacji terenowej w miejscu realizacji projektu i wglądu w dokumentację. Tymi uprawnionymi osobami są przedstawiciele Regionalnych Instytucji Finansujących (są one wybierane w drodze konkursu lub wskazywane przez Zarząd Województwa i pełnią równocześnie funkcję Jednostek Kontraktujących), służb Komisji Europejskiej oraz Trybunału Obrachunkowego.

Dzięki tak szczegółowym informacjom brukselska biurokracja będzie miała pełny obraz gospodarki kraju i dane do prowadzenia planowania gospodarczego. Będzie wiedziała, gdzie może nałożyć dodatkowe obciążenia fiskalne i inne obowiązki a gdzie nie może, aby prowadzić własną politykę niekoniecznie korzystną dla beneficjantów dotacji. Posiadanie takich informacji może być bardzo niebezpieczną bronią: mogą one być wykorzystywane w celu zniszczenia firm, które mogą stać się konkurencyjne w stosunku do firm, którym sprzyjają brukselscy urzędnicy. Takie działania bezpośrednio prowadzą do całkowitego uzależnienia gospodarki od polityków i biurokracji w Brukseli, co w dalszej kolejności wiedzie w kierunku państwa totalitarnego. Ponadto tak dokładne i aktualne dane wraz z zamierzeniami rozwojowymi konkretnych firm będą wielką pokusą dla nieuczciwych przedsiębiorców, aby je wykraść i wykorzystać w celu wyprzedzenia lub zniszczenia konkurencji.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że skomplikowane czasami nieracjonalne wymogi formalnie (np. fakt, że wiosek musi być napisany na komputerze odpowiednią czcionką o odpowiedniej wielkości, nie może być pomyłki w kodzie interwencji, kolejne strony wniosku muszą być ponumerowane i parafowane, nawet jeśli jest to strona pusta) powodują, że łatwo odrzucić wniosek o dotację, a podane przez przedsiębiorstwo informacje zostają w rękach urzędników.

Otrzymanie unijnej dotacji w przyszłości z pewnością odbije się czkawką w nie jednej polskiej firmie, w której naiwni przedsiębiorcy wierzą, że ktoś da im coś za darmo nie oczekując niczego w zamian. Dotacje unijne spowodują dalsze uzależnienie polskiej gospodarki od arbitralnych, etatystycznych decyzji podejmowanych w Brukseli, która posiadając tak cenne informacje gospodarcze będzie jeszcze bardziej sterowała gospodarkami poszczególnych państw członkowskich. W ten sposób będzie się ugruntowywał socjalizm, a w raz z nim brak wzrostu gospodarczego i rozwój państwa socjalnego, co przekłada się bezpośrednio na bezrobocie, biedę, brak perspektyw i zwiększające się zadłużenie.

IV. Dotacje to tworzenie przestępstw i przestępców

Samo istnienie unijnych dotacji tworzy kolejny korupcjogenny styk na granicy polityki i gospodarki, co będzie skutkowało wieloma nowymi wielomilionowymi defraudacjami, sprzeniewierzeniami, malwersacjami, przy których afera Rywina będzie mało znaczącym epizodem. Oszustwa i wyłudzenia pieniędzy w ramach WPR czy dotacji eksportowych są w UE na porządku dziennym:

1) greccy rolnicy złożyli wnioski o dotacje do swoich upraw o powierzchni przekraczającej o 20% powierzchnię całego kraju.

2) inni unijni rolnicy wyłudzali subwencje do plastikowych drzewek oliwnych, które z helikoptera wyglądały jak prawdziwe.

3) polscy rybacy łowią więcej ryb niż pozwala im na to UE

4) Subwencje na szkolenia, ekspertyzy czy doradztwa wprost zachęcają do wyłudzeń unijnych środków pieniężnych – organizuje się je wyłącznie na papierze.

Sam program PHARE spotkał się z poważną krytyką i negatywną oceną za równo ze strony europejskiego Trybunału Obrachunkowego jak i dwukrotnie polskiej NIK. Wskazywano niegospodarność, rozrzutność, nepotyzm, łamanie prawa i inne rodzaje marnotrawstwa i przestępstw.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) od 2003 r. zajmował się 33 sprawami związanymi z wyłudzaniem środków z programu SAPARD. W 2005 r. zgłoszono 12076 nadużyć finansowych na kwotę ponad 1 mld euro. W 2004 r. MF przeprowadziło 96 kontroli dotyczących funduszu PHARE i 32 funduszu ISPA. W 40% przypadków wykryto nieprawidłowości. W 2006 r. u 11% kontrolowanych rolników wykryto nieprawidłowości. W 2007 r. kontrole obejmują 106 tys. spośród 1,5 mln rolników, którzy otrzymają dotacje. W CBŚ powołano specjalną komórkę wyłącznie do zwalczania nadużyć związanych z eurofunduszami.

V. Zagraniczne doświadczenia dotacyjne

1. NRD

To własna praca, a nie dotacje powodują dobrobyt. Dowodem na to są choćby ogromne dotacje dla byłej NRD, gdzie w kraju ludnościowo ponad trzy razy mniejszym niż Polska w ciągu 15 lat wpompowano 1250 mld euro, czyli w przeliczeniu na 1 mieszkańca 70 razy więcej, niż planuje się przekazać naszemu krajowi, i skutki tego procederu są opłakane. Wschodnie landy Niemiec się wyludniają (spadek z 12,5 mln do 10 mln mieszkańców) i panuje wysokie bezrobocie i marazm gospodarczy.

2. Irlandia

Wbrew opinii większości polityków, nie jest prawdą, że dotacje unijne powodują szybszy wzrost gospodarczy, na co podaje się często przykład Irlandii. Z artykułu opublikowanego w magazynie Instytutu Katona w Waszyngtonie wynika wniosek wprost przeciwny. Dotacje unijne mogą opóźnić wzrost poprzez kierowanie zasobów do projektów publicznych, które mogłyby być lepiej wykorzystane przez sektor prywatny. Sektor publiczny nie jest w stanie efektywnie zarządzać pieniędzmi, ponieważ nie dotyczy go ekonomiczna kalkulacja zysków i strat. Urzędnicy nie wiedzą więc, które projekty inwestycyjne wygenerują największy wzrost, a nawet jeśli by wiedzieli, to i tak nie mają motywacji, aby właśnie te projekty promować. Co gorsza, niektórzy irlandzcy przedsiębiorcy porzucili działalność nakierowaną na zwiększenie efektywności i innowacyjności firm i swoje siły kierowali na pozyskiwanie dotacji. Powoduje to utratę zasobów zarówno materialnych, jak i osobowych, które mogłyby być wykorzystane na wytwarzanie produktów i usług dla konsumentów i zwiększenie wzrostu gospodarczego. Teorię potwierdzają fakty historyczne. W latach 1973-86 Irlandia otrzymywała dotacje unijne w wysokości 4% PKB i wtedy wzrost gospodarczy był na bardzo niskim poziomie, natomiast w latach 1995-2000, kiedy wzrost gospodarczy dochodził do 10%, dotacje wynosiły 3% PKB Irlandii. W 2000 r., kiedy unijne dotacje spadły do 1,84% PKB, wzrost wyniósł 11%.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dotacje to nie jest działalność dobroczynna, tylko realizacja własnych interesów Unii. Niestety jest to polityka dla Polski i kosztowna, i nieefektywna. W latach 2007-13 Polska ma otrzymać ok. 13 mld euro dotacji rocznie, czyli ok. 5% PKB, a wyda na to ok. 15 mld euro rocznie, czyli 6% PKB. Oznacza to, że do tego interesu dołożymy 2 mld euro rocznie, czyli 1% PKB. Nie jest to tragedia, ale pieniądze te mogłyby zostać lepiej wykorzystane, bo fakty są takie, że żadne dotacje nie tworzą dobrobytu. Dobrobyt może zostać wykreowany dzięki odpowiedniej polityce gospodarczej, jak miała miejsce np. w Irlandii.

* Niniejszy wykład (wygłoszony 24.02.2007 r. w Nowym Sączu) został przygotowany na podstawie następujących artykułów Tomasza Cukiernika:

1) Plan anty-Marshalla, w: „Wprost” 2006, nr 39.

2) 10 powodów, dla których należy zrezygnować z unijnych dotacji , w: „Najwyższy CZAS!” 2003, nr 29-30.

3) Szpiegowskie dotacje, w: „Najwyższy CZAS!” 2004, nr 31-32.

73 odpowiedzi to “Prawda i fałsz o dotacjach z UE”

 1. erykzTVN pisze:

  kkk pisze:
  28 lutego 2011 o 13:42

  Ten bilans zysków i strat jest mocno naciągany. Tabelka(…)
  Zgadzam się z niektórymi tezami artykułu, ale nie można ludziom wciskać kitu przedstawiając wyliczenia wzięte z sufitu.

  No dobra, cześciowo masz rację. Zauważ, że większość tych pieniędzy nie mamy i musimy je wziąć na kredyt. Kredyt to odsetki, zwiększanie długu i jego obsługi. Banki są w rękach zagranicznych ludzi. Także największe korzyści są tak na prawdę po ich stronie. Wiele projektów unijnych nie można wziąć bez kredytu.

  Tak czy siak największe korzyści mają ci co podobno dają nam te pieniądze bo to oni kontrolują banki, a kiedyś to my będziemy dopłacać więcej niż dajemy.

  Warto poruszyć też kwestię pieniędzy unijnych inwestycji które są marnotrawione np. Lotnisko w Radomiu. Inwestycje tego typu dają kolejne ujemne podsumowanie, a to nie odosobniony przypadek. Takich inwestycji jest za MLD zł.

 2. Sławomir L. pisze:

  Wygląda to na bardzo istotne podsumowanie kosztów. Ja natomiast mam wielodekadowe fachowe obserwacje ze strony unijnych regulacji prawno-normatywnych w branży wyrobów medycznych, a najbardziej urządzeń medycznych. Najkrócej mówiąc to jest ekstremalnie przesadzona megalomania formalna, załamująca coraz bardziej europejską przedsiębiorczość medyczną, a szczególnie małą, ale za to najliczniejszą (ponad 90% rynku). To jest w praktyce stosowanie zbiorowej odpowiedzialności całej branży, za winy i czasem przestępstwa indywidualnych producentów tych wyrobów. Dość silna krytyka, ze strony europejskiego lobby przemysłowego, w tym niemieckiego, przynosi zdecydowanie za małe efekty. A po częściowych posunięciach bieżących jeszcze czeka nas radykalne zaostrzenie całościowe tych przepisów przygotowywane od kilku lat przez Unię. A potem obowiązkowa tzw. „transpozycja” prawa europejskiego do krajowego. A wszystko w ramach jak obwieszczają: bezpieczeństwa pacjenta, ułatwionego obrotu wyrobami w całej Unii, przejrzystości i monitorowania wszystkiego, co tylko do głowy przyjdzie. Żeby było jeszcze ciekawiej ostatnio pojawiła się w mojej działalności kwestia opracowania na nowo oceny badań klinicznych dla naszych konstrukcji aparatów, które już od paru dekad są w użyciu i nie doniesiono nam o jakimś wypadku spowodowanym przez nasze urządzenia. Właśnie potrzebowałbym się dowiedzieć jak to tak prawo może działać wstecz i to tak daleko?!

 3. Jarek pisze:

  Artykuł stara się sprawiać wrażenie opartego na faktach, ale fakty te sprytnie przekręca. Na przykład, konieczność wniesienia własnego wkładu jest dodana do kosztów dotacji. To tak, jakbym stawiał dom za milion złotych, brat by mi z tego zwrócił 300 tysięcy, a ja bym o nim powiedział, że mnie nabrał, bo sam musiałem dopłacić 700 tysięcy. A tymczasem po prostu mam dom za 700 tysięcy, a nie za milion.

  Unia płaci tylko za projekty, które beneficjent uzna za na tyle ważne, że jest gotów ponieść część ich kosztów. To chyba rozsądne, prawda?

 4. Mic pisze:

  Stek bzdur, merytorycznie artykuł bardzo słaby – koszty zawyżone. Niech Pan poczyta co to są koszty kwalifikowalne w projekcie współfinansowanym z UE.

  Abstrahując od pieniędzy, nawet gdybyśmy twardymi liczbami tracili na uczestnictwie w UE (a tak nie jest), to Unia i tak pozostaje gwarantem naszego BEZPIECZEŃSTWA. Nie mamy wielkiego wyboru – albo Rosja Putina, albo UE (bo projekt mitycznego „międzymorza” z takimi „potęgami” jak Słowacja czy Węgry to demagogia).

 5. Janusz pisze:

  Artykuł lub wypowiedż Pana jest tendencyjny i mija się z faktami. To nie dobrze pisać nie prawdziwe informacje dla Pana jak i dla ludzi którzy to czytają. Prosty przykład, jeżeli Polak z dotacji UE nic nie ma jak Pan sugeruje to jak Pan wytłumaczy skąd się wzięły te gabinety lekarskie wyposażone z dotacji z których korzystają Polacy, autostrady, wyposażenie szkól itp. obiekty „propagandowe” z naklejkami UE ? Na zdrowy rozum biorąc korzystamy z tego wszyscy. Nawet jak by przyjąć Pana tok rozumowania, ze więcej dajemy niż wyjmujemy, to zaręczam Panu, że tych pieniędzy nie wydanych do UE i tak nie wydalibyśmy na autostrady, a Kowalski i tak nie dostałby pieniędzy na rozwój swojego biznesu !! Warto pomyśleć zanim się coś napisze.

 6. MAX pisze:

  Do krytyków artykółu „Prawda i falsz o dotacjach UE”.
  Patrząc na całość w sposób globalny efekt „domina” już się rozpoczął. Obsuga zadłużenia Polski, również i z tego powodu będzie gigantyczna w perspekywie lat. Nie jestem przeciwnikiem kredytów na inwestycje konieczne, lecz jestem przeciwnikiem kredytów na inwesycje zbędne takich jak stadiony lub niedopracowanych pod względem inwestycyjnym i wykonastwa, takich jak najdroższe autostrady w Europie.
  Wg. mnie powyższy artukół bardzo przejżyście obrazuje działalność mechanizmów unijnych.
  ” Warto pomyśleć zanim się coś napisze.”

 7. rrr pisze:

  Odpowiedź do komentarza 5

  A w jaki sposób udowodni Pan, że gdybyśmy nie byli w UE, takowe gabinety, autostrady czy wyposażenie by nie powstało? Zaręcza Pan? Proszę wybaczyć, ale trochę mocniejsze argumenty są tu potrzebne, bo na razie to mamy krytykę, byle krytykować.

 8. Z pisze:

  Poza UE w Polsce, powstało by o wiele więcej i sensowniejszych inwestycji, gdyby np banki nie zostały sprzedane za kwotę niższą, niż suma depozytów Polaków, złożonych w tych bankach! Gdyby kredyty były brane w NBP nie w Banku Światowym, odsetki od tych kredytów zostały by w Polsce inwestowane. Przyrost PKB w Polsce, byłby proporcjonalnie porównywalny do PKB Chin, których gospodarka rozwijała się na własnej bazie finansów. bez unijnych dotacji, niższych niż koszty ich wdrażania! Gdyby nie tłumienie przedsiębiorczości Polaków pod dyktando i pod wymogi niby integracji z UE. W rzeczywistości zaborem rynków zbytu i taniej siły roboczej, celowym niszczeniem gospodarki i zastępowanie polskich plonów i produktów własnymi! W rzeczywistośći podporządkowaniu Polaków innym krajom!

 9. PiotrP pisze:

  Manipulacja lub brak zrozumienia.
  1. Koszty przygotowania wniosków są dużo niższe. Przygotowywałem więc wiem. W moim projekcie dostalismy 600tys Euro, a kosztem był tylko tłumacz – ok 3000 zł. Poza tym przy polskich pieniądzach także robi się konkursy ofert (np ministerstwo kultury, sportu) i trzeba przygotować wniosek itd.
  2. Współfinansowanie i tak by było niezależnie czy pieniądze byłoby z UE czy PL. Przecież za to współfinansowanie dostajemy konkretny produkt lub usługę. Więc nie można tego wliczać.
  3. Urzędnicy – czy analizowaliby wnioski za polskie czy UE pieniądze to też muszą być. Nawet jakby nie było żadnych pieniędzy to urzędnicy i tak muszą być. Nawet tyrani mają urzędników.
  4. Przyznam się że nie wiem co to prefinansowanie. Pana opis w tym zakresie nie zrozumiałem, więc nie odniosę się bardzo merytorycznie, ale jeżeli coś tam zrozumiałem to jest pokrycie kosztów jakiegoś produktu/usługi za którego nie mamy zwrotu. Czyli mi to przypomina podobnie jak w wkład własny. Dostajemy za to coś. Więc nie są to pieniądze stracone.

  Do reszty uwag nie mam.

 10. Tomasz Cukiernik pisze:

  Odpowiadam:
  1) koszt przygotowania wniosku jest różny w różnych projektach i do kosztu przygotowania wniosku należy wliczyć także koszty wniosków odrzuconych
  2) właśnie złe jest to, że państwo rozdaje pieniądze publiczne przedsiębiorcom – zarówno unijne, jak i krajowe
  3) tu jest mowa o urzędnikach, którzy zajmują się wyłącznie dotacjami, więc gdyby nie było dotacji, to tych urzędników również by nie było
  4) prefinansowanie to wyłożenie własnych pieniędzy, by potem otrzymać zwrot w ramach dotacji

 11. przykładem jest automat do sprzedaży „gorących posiłków” „współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPOWP 2007-2013 Fundusze Europejskie. Automat zamiast stworzyć nowe miejsca pracy je likwiduje, do tego to niezdrowa, złej jakości usługa – obecnie z oferowanego wcześniej m.in. w szkołach szkodliwego fast – foodu jak hot dogi, cham=burgery i zapiekanki w związku z rządowym zakazem sprzedaży niezdrowej żywności pozostały tylko ….placki ziemniaczane jako rzekomy „produkt regionalny”. Niestety, zepsuty automat wydaje je… zimne (komunikat „błąd modułu mikrofalówki” oznacza awarię kuchenki mikrofalowej) czyli oszukuje i okrada konsumenta. Automat w przeciwieństwie do żywego człowieka nie przyjmuje reklamacji.

  Film: Absurd: zepsuty „automat gastronomiczny” sfinansowany przez UE http://youtu.be/6ZwQhHNNGYk

 12. Unijne „inwestycje”: zadłużenie, zakłócanie konkurencji, rozwoju gospodarczego i likwidacja lokalnych firm i miejsc pracy, przejmowanie majątku?Czy Unia Europejska to realizacja gospodarczego podboju Europy przez Niemcy po tym jak próba militarnego podboju poniosła klęskę podczas II wojny światowej? Np. drogi służą transportowi towarów z Niemiec do Rosji, a Polacy zamiast zarabiać na opłatach za przewóz przez Polskę towarów ponoszą koszty budowy, eksploatacji, remontów dróg, koszty wypadków, zniszczenia środowiska, zdrowia i życia ludzi. Towarzyszyła temu fala bankructw lokalnych firm oszukanych jako podwykonawcy przy okazji budowy dróg i auto=strat. Firmy czy lokalne władze realizując absurdalne nieuzasadnione ekonomicznie pomysły po zawyżonych kosztach mają kłopoty z późniejszymi kosztami eksploatacji, a zagraniczne banki czekają na przejęcie ich majątku zastawionego w ramach kredytu na pokrycie wkładu własnego.

 13. Modernizacja dróg zamiast programu http://www.tirynatory.pl i Polacy zamiast zarabiać na tranzycie dopłacają do tirów zalewających Rosję towarami z krajów Europy Zachodniej, POnosząc koszty remontów, wypadków i zatrucia środowiska. w Polsce brakuje 300 obwodnic, np. Warszawy, za cenę 4 obwodnic można rozwiązać problem w całej Polsce wprowadzając jako zasadę że zagraniczne tiry w tranzycie od granicy do granicy nie niszczą dróg tylko dają zarobić polskim kolejom! 1 TIR niszczy nawierzchnię drogi jak 163 840 samochodów osobowych. Rocznie w wypadkach z TIR-ami ginie ok. 400 osób. Dzieci mieszkające przy ruchliwych ulicach, zwłaszcza tranzytowych, są 6 razy bardziej narażone na wystąpienie nowotworów

  TIRY NA TORY! do transportu ciężkich ładunków przystosowana jest kolej,a nie drogi.Szwajcarzy w referendum w 1994 r postanowili by transport towarów odbywał się głównie koleją, ale także perfekcyjnie wykorzystali tę zmianę do zarabiania pieniędzy…TIR-y jadą koleją (tzw. autostradą kolejową) albo płacą za każde 100 km jazdy po zwykłej autostradzie o małym natężeniu ruchu ok. 85 euro. W myśl zasady: jeżeli chcesz jeździć po drogach przeznaczonych dla samochodów osobowych – płać więcej – proporcjonalnie do zniszczeń, jakie powodujesz. Dzięki tym opłatom do szwajcarskiej kasy wpływa co roku ok. 3,5 miliarda franków, czyli ponad 8 miliardów złotych, które są przeznaczane m.in. na modernizację infrastruktury kolejowej i rozwój transportu kombinowanego.

  tiry na tory dotyczą tylko zagranicznych tirów w tranzycie od granicy do granicy! Szwajcarzy, Niemcy, Austriacy, Holendrzy, Francuzi, a nawet Czesi inwestują w transport kombinowany, a my czekamy na łatanie dziur ! Dlaczego polskie drogi są jak seks bez zabezpieczeń? Bo wpadniesz w setkę dziur lub na TIR-a które je powodują!1 TIR=163840 aut osobowych! 1 TIR niszczy nawierzchnię drogi jak 163 840 samochodów osobowych. Rocznie w wypadkach z TIR-ami ginie ok. 400 osób. Dzieci mieszkające przy ruchliwych ulicach, zwłaszcza tranzytowych, są 6 razy bardziej narażone na wystąpienie nowotworów. Przerażające? A to dopiero początek długiej listy TIR-owych grzechów.

  POlskim POlitykom-aferzystom zawdzięczamy upadającą kolej w kraju tranzytowym pomiędzy wschodem i zachodem Europy!Tiry na Tory=sposób na rozwiązanie problemu tirów w tranzycie w Polsce brakuje 300 obwodnic,np. Warszawy,za cenę 4 obwodnic można rozwiązać problem w całej Polsce. Wspomnijmy że te drogi są dobre dla osobówek ale problem to TIRY przejazd 1 przeładowanego tira niszczy drogę tak jak przejazd 140 000 samochodów osobowych (oficjalne dane) skad sie biora koleiny !?

  Np. dziennie z w tranzycie Litwa (Rosja) – Niemcy przez Polskę przejeżdża 5000 tirów (w obie strony) 1 pociąg zabiera 50 tirów tak wiec wystarczyłoby 100 pociągów dziennie (100 podzielić na 24 godziny =4 na godzinę) by 100% tych tirów zniknęło z dróg to oznacza ze wystarczyłoby co 30 minut odprawić po 1 pociągu w stronę Niemiec i 1 w stronę Litwy(Rosji)

 14. pasza pisze:

  Ja akurat jestem rolnikiem i nie pamiętam abym przed 2004 rokiem mogła wnioskować skutecznie o jakąkolwiek subwencję na wsparcie i rozwój mojej produkcji a produkuję żywność to (takie coś co każdy potrzebuje aby żyć). Do 2004 roku słyszałam tylko o dotacjach ‚państwowych’ do upadających fabryk guzików lub statków których nikt nie chciał kupić. Nie potrzebuję UE ale ja na razie jest to jedyna z mojej perspektywy uczciwa forma wspierania produkcji żywności w Polsce,

 15. AKA pisze:

  Prosze dodać jeszcze w bilansie strat – reparacje nalezne Polsce od Niemiec , kórych zrzeczenie się bylo warunkiem akcesji Polski do Unii . Cimoszewicz jednym ruchem ręki zrzekl sie bilionów (w USA trylionów ) euro jakie Niemcy winny zapłacic Polsce za zniszczenie i grabiez majątku i za wymordowanie 6 milionów obywateli . Ktos powie , że dostaliśmy ziemie zachodnie i bedziemy je musieli zwrocić . To kłamstwo i demagogia bo niemcy przegrały wojne , którą sami wywolali , utrata przez nich ziem to kara za to .Kary tej nie nalozyli Polacy , zrobiły to 3 państwa zwycięskie w Jałcie i Poczdamie . Polski w tych negocjacjach nawet nie było Nikt nie może zakwestionować tych porozumień , bo zostały wpisane do księg ONZ jako wazne powojenne traktaty pokojowe dotyczące zmian geopolitycznych w powojennej Europie i nadal obowiązują . Niemieccy wypędzeni ????? Polskich wypędzonych
  w 1939 przez hitlera było znacznie więcej . Odszkodowania nam się należą nawet pomimo iż Cimoszewicz podpisał zrzeczenie . Dlaczego bo oświadczenie zawarte pod przymusem jest nieważne . Dlaczego przed referendum nie poinformowano Polaków o warunkach akcesji . Dlaczego kolejnym warunkiem akcesji było wpisanie obszaru suwalskiego do Natury 2000. Ano po to , aby Polacy nie mieli dostępu do potęznych złóż surowców mineralych – metali ziem rzadkich . Lapę na tym polozy unia za kilka lat jak znikną państwa narodowe – nadrzędny cel Timmermansa za ktorym stoi Sorosz. . Dlaczego nie uruchamia się przedwojennego zlota zdeponowanego w Anglii na uruchomienie przemysłu w Polsce , żeby odbudować polski handel i przemysł . Co mnie obchodzi polski PKP , ktory nie należy do nas , gdyż jest w formie zysku transferowany do innych państw . Polak jak zarabiał w 1989 roku kupę śmieci tak nadal zarabia 1/4 tego co Niemiec . Po co wmawiać ludziom o jakimś 10 – krotnym wzroście PKB od 1989 r przez te 25 lat . Skoro nie ma to żadnego wpływu na nasze bogactwo i stan finansow przeciętnego Polaka . Ten wzrost PKB bogaci Niemcow , bo drenuja polski rynek z surowców i wykorzystują tanią silę roboczą a także likwidują polską konkurencję – patrz np. opłaty za cukier . Po wojnie Polska odbudowała się sama i w 1970 bylismy lepsi niż Hiszpania . Możemy więc się podnieść z kolan ale do tego trzeba mądrych ludzi , którzy wiedza jak zarzadzać tymi naszymi bogactwami . Wystarczy zmienić glupie prawo , wyjść z unii , a nie liczyć na ich jakąś jałmużnę , niech sami utrzymiją tego molocha , gdzie europejczyk już został zmarginalizowany .

 16. AKA pisze:

  „PKP ” winno być PKB

 17. wr pisze:

  Bardzo dobry artykuł. Po komentarzach wnioskuje, że propaganda unijna i te słynne tabliczki z tekstem „wybudowano za pieniądze unijne” robią swoje. I nie ważne, że więcej nas to kosztuje, niż my dostajemy, ważne że coś widać, że w końcu wybudowano tą ulicę, wyremontowano ten skwerek, zrobiono plac zabaw itp.. A tak naprawdę moglibyśmy zrobić na własny koszt. Moglibyśmy mieć własny krajowy fundusz, który wspierałby takie inwestycje, który wspierałby samorządy, bo one rzeczywiście czasami nie mają tych pieniędzy i trochę skorzystały na tych funduszach unijnych. Biorąc jeszcze pod uwagę ostatnie doniesienia o uszczelnieniu ściągalności vat to tak naprawdę te pieniądze unijne to sprawa gruubo przesadzona..

 18. wewa pisze:

  do kosztów należy doliczyć likwidację na żądanie Unii całych gałęzi przemysłu i polskiej gospodarki łącznie ok 8 mln miejsc pracy, wyprzedaż polskich firm dla państw unijnych i zasilenie Unii tanią polską siłą roboczą.

 19. bogdan137 pisze:

  Witam. Mogliśmy nie wchodzić do UE i budować wszystko sami- jak żąda tego wiele głosów. Tylko jeżeli chcemy mieszkać bez rodziców, w samodzielnym mieszkaniu, to bierzemy kredyt z banku i kupujmy mieszkanie u developera. Tak mniej więcej wygląda forma finansowania naszych projektów z unijnej kasy (powiedzmy spółdzielczej- bo jeżeli należymy i chcemy mieć w niej głos to musimy wnieść jakąś składkę). Na projekty, które przedstawiamy do realizacji dostajemy część pieniędzy, a część finansów musimy wnieść sami (jak przy zakupie mieszkania – wkład własny). Zależnie od projektu ten wkład jest większy lub mniejszy, możemy go negocjować. Możemy również NIEKTÓRYCH projektów nie realizować, a niektóre jesteśmy jako „spółdzielcy” zobowiązani wykonać. Dlatego nie dziwmy się, że nasz wkład własny przy realizacji projektów jest większy niż dotacja, ale to jest nasz WKŁAD, a nie nasza składka do kasy UE (proszę nie mylić tych dwóch pojęć). Projekty „tiry na tory”, „Wisła”, „Odra”, energetyka odnawialna OZE (jak i wiele innych) – realizacja ich zależy od nas samych i naszych ustaleń ze „spółdzielcami” (czyli UE). Jeżeli ktoś mieszka w bloku, na osiedlu, w miejscowości, na wsi, wie jak wiele zależy od ułożenia sobie stosunków sąsiedzkich i dobrego kontaktu z sąsiadami, bo na tym polega przekonanie sąsiadów do naszych pomysłów i projektów. Jeżeli skłócimy się ze wszystkimi, ich obrażamy i uważamy ich pomysły za bzdurne a nasze za doskonałe, to trudno liczyć na sąsiedzką pomoc.
  Możemy zaorać Augustów, Mazury i kopać tam np. metale rzadkie czy węgiel (są jeszcze inne pomysły na nasze „usamodzielnienie” ),Tylko należy spojrzeć na te i wiele innych pomysłów od strony ekonomicznej (albo te kopaliny transportujemy do huty, albo budujemy hutę czy elektrownię na miejscu- potem jeszcze rozsył energii i transport produktów), ochrony środowiska (np stepowienie czyli wysuszenie okolicznych obszarów) itp. , a nie mówić, że Niemcy, Francuzi czyli UE nam zabrania, bo Natura2000 lub czegoś żąda. Nasz wybór, czy przyjemniej jest oglądać hałdy wykopanej z dziury ziemi czy kąpać się lub żeglować po jeziorach (jak to mówią- coś za coś) i przeznaczyć te obszary np na turystykę. W 1923 r. zaczęliśmy budować Gdynie, wcześniej powstawał COP, ale odbyło się to wszystko kosztem tzw ściany wschodniej czy zacofaniem polskiej wsi. Nie gloryfikujmy czasu międzywojennego, porozmawiajmy z dziadkami, rodzicami, poczytajmy pamiętniki ludzi wtedy żyjących i emigrujących do Ameryki czy do Europy. Osamotnienie wobec zbrojących się w latach ’30 Niemiec i chcącej ponieść rewolucję na zachód Rosji już kiedyś „ćwiczyliśmy”. Ale jak widać historia uczy, że nikogo niczego nie nauczyła.

 20. Sławek pisze:

  Na całym świecie nie ma instytucji, banków, czy innych organizacji, które za darmo rozdawały pieniądze. Wszystko jest proste w wyjaśnieni – skąd by tworzyły się fundusze. Aby coś dać to trzeba mieć źródełko. Jestem przekonany o tym, że tego typu unia jest nam nie potrzebna. Gdybym żył w kraju niezrzeszonym to bym wyjeżdżał z paszportem i ewentualnie wizą. Mieszkać za granicą nie zamierzam a szczególnie w krajach takich jak Niemcy, Francja, kraje Beneluxu, itp. ze względu niechęci tych narodów do obcokrajowców co szczególni ujawniło się w ostatnim okresie czasu w stosunku do Polski i innych krajów z tak zwanych domoludów. Niemcy niech wypłacą nam odszkodowania za straty wojny z II wojny światowej, a inne kraje zachodnie, które zostały wyzwolone przy udziale polskiej armii (czwarta armia świata walcząca u boku koalicjantów) niech się w ramach wdzięczności dorzucą z drobnymi kwotami oraz kwoty z planu Marszala (nazwa fon.) Gdybyśmy dostali takie wsparcie jak w/w kraje bylibyśmy w innym miejscu. To wszystko pokrótce. Po co te strachy na lachy.

 21. Wawrzek pisze:

  Polska i byłe Kraje demokratyczne zostały „łaskawie” przyjęte do Unii nie po to by ich finansować i utrzymywać ale po to by poszerzyć rynki zbytu i dostawców surowców oraz likwidacji konkurencji dla byłej EWG a głównie Niemiec. Artykuł znacznie zaniża koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej o zniszczenia całych gałęzi polskiej gospodarki jak przemysłu stoczniowego i innych, wyłączenia 35% użytków rolnych z eksploatacji i ugorowania co bezpowrotnie zniszczyło Ziemię rolniczą a także wiele innych działań szkodliwych dla Polski.

 22. Sławomir L. pisze:

  WŁADEK I TADEK

  Władek i Tadek w jednym stali domu
  który się mieścił od Buga do Nysy
  Tadek na dole nie wadził nikomu
  Władek wymyślał maniackie przepisy

  Wprawdzie to robił z wyższej inspiracji
  lecz potrzebował takiej grubej kreski
  by na wypadek papierów lustracji
  wyszło, że nie mógł bardziej być papieski

  Tak więc rubryczek wypełniałeś krocie
  choćby w połowie sprawa się mieściła
  Zaś kryminolog mógłby łatwo dociec
  że każdy podpis to nie żadna zmyła

  W projekcie było tuzin załączników
  na każdej stronie zaparafowanych
  by zaspokoić oddział urzędników
  setkami paraf tak udobruchanych

  Grube projekty nawet i kilkaset
  stronic liczyły – cóż to komu szkodzi
  że na to poszedł drzew kolejny lasek
  – a niech to panów leśniczych obchodzi

  W końcu przysłano werdykt ten do Tadka
  w tonie uprzejmym albo nawet miłym
  że Tadziu usiadł, bo to wpadka rzadka
  żeby mu kartki dwie się gdzieś zlepiły

  Tak więc na jednej zabrakło parafy
  i przez to właśnie projekt odrzucili
  ci, którzy wreszcie dotarli do gafy
  a nie na darmo przecież się trudzili

  Konkursy traktuj jak rodzaj zabawy
  która loterią wielką jest dla ciebie
  Może się trafi kiedyś los łaskawy
  to wreszcie wygrasz coś tam i dla siebie

  Zamiast zajmować się wciąż błahostkami
  i rozwiązywać przyziemne kłopoty
  projekty swoje zgłaszaj miesiącami
  bo nie ma lepszej ponad to roboty

  Znosił to Tadek – nareszcie nie może
  zwinął manatki i czmychnął za morze…
  .
  Sławomir Zbigniew Latos – Rymżynier

  który latami ćwiczył realizację jednego projektu,
  a najbardziej szkolenia, konferencje,
  przygotowywanie, zgłaszanie i oczekiwanie
  na przyznanie blisko dziesięciu
  innych projektów z wkładem unijnym,
  pomagając wypełnić swe wiekopomne
  role całym sztabom urzędników
  krajowych i unijnych

 23. Rafał pisze:

  Mam pytanie , aby dostać lub otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej , na zdobyć wykształcenie , abym mógł pracować , ponieważ jestem osobą bez zasiłku , skończyłem szkoły wszystkie wraz z ze studiami gdzie skończyłem .
  Chciał bym aby te w/w dotacja pomogła mi zrobić szkolenie lub ukończyć cały kurs , po którym mógł bym normalnie zacząć pracować i nie obawiać się co będzie jutro !!!
  Proszę o pilną odpowiedż , za co będę wdzięczny .

Zostaw odpowiedź

web stats stat24